We hebben gedetecteerd dat u een andere taal gebruikt. Wilt u de taalversie wijzigen in:

Kies een andere
lang background
uploaden

Over privacy

De website www.dako.eu wordt beheerd door DAKO Sp. z o.o. (verder “DAKO”). Deze juridische nota bevat de voorwaarden en regelingen betreffende het gebruik van deze internetdienst, en geldt voor alle gebruikers. Het gebruik op eender welke wijze van deze dienst betekent de aanvaarding van onderstaande voorwaarden.

1. Auteursrecht

De inhoud van de website DAKO wordt beschermd door het auteursrecht. Verboden is het copieren, herdrukken, overbrengen naar andere elektronische dragers, publiceren, uitzenden of doorgeven van eender welke tekst, afbeeldingen, push-buttons, iconen en visualiseringen, of de selectie en combinatie van bovenstaande elementen, als ook eender welke database-codes en programma’s voor commerciële of publieke doeleinden zonder voorafgaande toestemming van DAKO.
Onderdelen van de website mogen uitsluitend voor niet-commerciële, private doeleinden gebruikt worden.
Hiermee gaat u akkoord met het gebruik van deze website in overeenstemming met de door het recht vastgelegde doeleinden.

2. Handelsmerk

De inhoud van de website, inclusief alle informatie, logo’s, handelsnamen, productnamen, afbeeldingen en andere beschermde elementen maken deel uit van het recht op intellectueel bezit en zijn uitsluitend eigendom van DAKO Sp. z o.o.
De handelsmerken en tekens op deze website zijn geregistreerde handelsmerken, waarop DAKO Sp. z o.o. het eigendomsrecht bezit.
Alle aan derden toebehorende handelsmerken, producten, diensten en handelsnamen die zich op deze website bevinden, zijn handelsmerken, -logo’s en tekens van hun eigenaars.
DAKO verbiedt het gebruik van deze merken door eender welke andere persoon dan hun daadwerkelijke eigenaars. Alle dergelijke voorvallen van gebruik schenden het bezitsrecht van de eigenaar.

3. Privacy
DAKO beschermt met veel zorg de informatie, verkregen van gebruikers van de website, en hun persoonsgegevens, in overeenstemming met artikel 13 van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming, daterend van 27 april 2016 (DZ. U. UE L119 van 04.05.2016).

De gegevensbeheerder
DAKO Spółka z o.o.
Al. Piłsudskiego 88
33-300 Nowy Sącz

Definities
Persoonsgegevens: informatie, die het mogelijk maakt rechtstreeks of onrechtstreeks de persoon te identificeren

Aard van de verzamelde persoonsgegevens
DAKO verzamelt op een aantal van zijn subsites uw persoonsgegevens, zoals naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, gebruikersnaam en wachtwoord.

Geheimhouding van persoonsgegevens
Onderstaande beschrijving van de privacy-politiek legt vast welke acties ondernomen worden betreffende het gebruik van uw persoonsgegevens en hun verwerking.
DAKO draagt er zorg voor om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, om op die manier onrechtmatig verspreiden of toevallig verlies of verwijdering van uw persoonsgegvens te verhinderen. In het bijzonder besteden we aandacht aan de veiligheid binnen volgende bereiken:
– het gebruik van gecodeerde mechanismen op alle zinvolle manieren,
– de bescherming van wachtwoorden,
– het eisen van derde partijen van schriftelijke garanties, en
– de begrenzing van de toegang tot uw gegevens.

Verzamelen en bewaren van persoonsgegevens
Indien u van die delen van onze websites wilt gebruik maken waarvoor registratie verlangd wordt, verzoeken we om het invullen van uw persoonsgegevens. In dat geval behoudt DAKO zich het recht voor om de toegang tot bepaalde delen van de website pas vrij te geven na het aangeven van de gevraagde informatie en het aanvaarden van de voorwaarden en regels. Bovendien mag DAKO uw persoonsgegevens verzamelen:
– tijdens het aanmaken van een gebruikersprofiel,
– bij het bevestigen van bestellingen,
– bij het bestellen van de Nieuwsbrief,
– bij deelname aan wedstrijden, loterijen en reclame-campagnes,
– bij het invullen van enquetes.

DAKO zal gelijktijdig vermijden om persoonsgegevens te verzamelen die niet verbonden zijn met onderstaande doelstellingen. DAKO zal geen persoonsgegevens langer bewaren dan noodzakelijk voor de realisatie van deze doelstellingen, of, in bepaalde gevallen, niet langer dan de periode die vastgelegd werd in een overeenkomst of op basis van wettelijke voorschriften.

Doelstellingen betreffende het verzamelen van persoonsgegevens
Alle ter beschikking gestelde persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers.
DAKO heeft het recht om uw persoonsgegevens te gebruiken voor volgende doelstellingen:
– uw registratie als gebruiker van de website, ten einde via deze website diensten te verlenen,
– het zo effectief mogelijk presenteren van de website voor u en uw computer,
– marktonderzoek en analyse van de klanten, producten en diensten van DAKO,
– vereenvouding van de beoordeling door DAKO van prijzen en diensten, en het invoeren van hun correctie of verbetering,
– bedrijfsinterne documentatie,
– marketing, waaronder het aanleveren van informatie, waarom u zelf vraagt of deze waarvan DAKO vermoedt dat ze aan uw wensen beantwoordt, in zoverre u daartoe instemming verleend heeft,
– de organisatie van wedstrijden en/of andere reclame-acties,
– aanwerving van personeel.

Openbaar maken van persoonsgegevens
DAKO geeft uw persoonsgegevens nooit aan derden zonder uw toestemming, met uitzondering van:
– de noodzaak van het doorgeven van zo een informatie opdat medewerkers, handelaars, onderaannnemers, leveranciers of handelspartners van DAKO hun diensten of verplichtingen in naam van DAKO kunnen vervullen,
– afnemers of mogelijke afnemers van de rechten en plichten van DAKO verbonden met de website,
– indien het openbaar maken van deze gegevens noodzakelijk is om de rechtmatige belangen van DAKO en zijn klanten te beschermen, en indien de juridische voorschriften daartoe verplichten.

Als gebruiker van de website bent u zich bewust, dat alle informatie die u geeft door middel van tools, die veroorzaken dat deze informatie voor derden zichtbaar wordt, door deze tools publiek gedeeld wordt. U dient hieraan te denken en aangeraden is om slechts met grote voorzichtigheid informatie op deze manier door te geven.
In ieder geval, als DAKO uw persoonsgegevens aan zorgvuldig gekozen derden of aan een van de hoger vermelde personen doorgeeft, zal dit enkel en alleen gebeuren met het in acht nemen van de geldende voorschriften aangaande persoonsgegevens.

Rechtstreekse marketing
Op bepaalde subsites van deze website kunt u verzocht worden om aan te duiden of u verdere informatie wilt ontvangen via e-mail en/of op traditionele wijze. Indien u zich hiermee akkoord verklaart, betekent dit, dat DAKO uw persoonsgevens mag gebuiken om u informatie te geven betreffende haar producten, reclame-acties en speciale aanbiedingen, als ook andere informatie omtrent de producten en diensten van DAKO.
U kunt op ieder moment uw voorkeur met betrekking tot rechtstreekse marketing wijzigen, door gebruik te maken van de unsubscribe-optie die zich in iedere e-mail met een marketing-karakter bevindt.

4. Cookies

DAKO gebruikt de cookie-technologie voor een correcte werking van de website, alsook om de vorm en de kwaliteit van de informatiestroom te verbeteren.
Deze informatie kan volgende elementen omvatten: adressen van websites die met de onze verbonden zijn, websitepagina’s die de gebruiker op onze website bekijkt, IP – adressen en de tijdsduur van het bezoek op de website. DAKO behoudt zich het recht voor deze informatie op te slaan om de gebruiker te kunnen identificeren.
De meeste internetbrowsers laten het beheer en het verwijderen van cookies via hun browserinstellingen toe. Meer over cookies, onder andere hoe cookies beheren en verwijderen, vindt u op www.allaboutcookies.org.

5. Verantwoordelijkheid
Alle informatie werd in goeder trouw en met de hoogste zorg op deze website geplaatst, met oog op hun actualiteit en nauwkeurigheid. Desalniettemin draagt DAKO geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de gevolgen van gebruik van deze website, in het bijzonder draagt ze geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de informatie. DAKO houdt zich het recht voor tot wijzigingen van de inhoud op deze website op eender welk moment en op verschillende manieren, zonder de reden daarvan aan te geven of vooraf hierover te informeren.
Publiciteit op de website DAKO is geen handelsaanbod volgens art. 66 van het Burgerlijk Wetboek, maar uitsluitend een voorstelling van de door DAKO aangeboden producten.
De risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van informatie, voorgesteld in deze internetdienst, draagt de gebruiker. DAKO neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van eender welk gebruik van de website DAKO.
DAKO draagt geen verantwoordelijkheid voor materiële en niet-materiële schade, rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan uit informatie die zich op websites bevindt, die met de website DAKO gelinkt zijn.

In geval van vragen, opmerkingen of toelichtingen betreffende de website, kunt u contact opnemen via de email informatyka@dako.eu of op het adres DAKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz.

Cookie-voorkeuren
Dames en heren, onze website maakt gebruik van cookies. In de instellingen kunt u de voorwaarden voor het opslaan of openen van cookies specificeren.
Cookie-voorkeuren
Gebruik van cookies

Beste gebruiker, onze website maakt gebruik van cookies. u kunt de voorwaarden voor het opslaan of openen van cookies definiëren. Voor meer informatie over cookies en andere gevoelige gegevens, zie: Over privacyRGPD.

Meer informatie

Als je vragen hebt over ons cookiebeleid, neem dan gerust contact met ons op.